LG Stavby s.r.o. 

Nájemní podmínky

úvod | nájemní podmínky | půjčovní řád | prohlášení o poskytnutí údajů | nájemní smlouva

 • Předmětem nájmu jsou hmotné věci, které jsou specifikovány v tabulce. Pronajímatel uvede v tabulce konečné vyúčtování ceny nájmu.
 • Prodloužení nájmu dohodnuté v záhlaví smlouvy, na podmět nájemce bez sankčního postihu za zpoždění, je možné nejdéle v kalendářní den, který je dohodnutý jako den skončení nájmu. Dohodu o prodloužení nájmu vyznačí pronajímatel v originále i v kopii. Pokud se nájemce nemůže osobně dostavit k pronajímateli, je možné prodloužení nájmu oznámit faxem nebo telefonem.
 • Nájemce je povinen si počínat tak, aby na půjčené věci nevznikla škoda. Nájemce je povinen po dobu nájmu dát věc pojistit. V případě ztráty, zničení nebo poškození věci takovým způsobem, že náklady na opravu by byly vyšší než 60 % pořizovací ceny věci, je nájemce povinen uhradit pronajímateli peněžní částku rovnající se momentální nákupní ceně věci. Úhrada je splatná do 15 dnů od oznámení pronajímateli.
 • Vzniklé poškození, zničení nebo ztrátu věci je nájemce povinen ihned po tomto zjištění písemně oznámit pronajímateli. Do dne přijetí písemného oznámení je nájemce povinen platit dohodnutou cenu nájmu.
 • Nájemce není oprávněn dát věc do pronájmu jiné osobě. Zjištěním této povinnosti má pronajímatel právo od smlouvy ustoupit.
 • Nájemce je povinen předmět nájmu používat v souladu s technickými parametry stroje, podle jeho určení k použití a dodržovat stanovenou kvalifikovanou odbornou péči. Za poškození věci způsobené jejím neodborným užíváním, odpovídá nájemce ve smyslu všeobecných ustanovení Občanského zákoníku o odpovědnosti za škody a dále podmínkami stanovenými v Půjčovním řádu pronajímatele.
 • Nájemné se hradí v hotovosti, bezhotovostní platbu je nutno dohodnout předem.
 • Pokud v den skončení nájmu nájemce neodevzdá předmět nájmu pronajímateli nebo v den splatnosti ceny nájmu neuhradí příslušnou peněžní částku dohodnutou touto smlouvou, je povinen platit smluvní pokutu za každý den prodlení, která je dohodnutá paušální částkou ve výši 0,5 % pořizovací ceny pronajaté věci, a to mimo účtování běžného nájemného. Smluvená pokuta bude účtována z každé jednotlivé pronajaté věci.
 • Předmět nájmu musí být vrácen pronajímateli důkladně vyčištěný, v provozuschopném stavu. Náklady s vyčištěním a úpravou věci nese nájemce.
 • Pronajímatel neodpovídá nájemci za ušlý zisk nebo jiné škody, které by nájemci vznikly z důvodů technické poruchy na pronajaté věci třetím osobám.
 • Účastníci smlouvy prohlašují, že podmínky nájemní smlouvy jsou pro obě strany závazné, což potvrzují svým podpisem a při uplatňování vzájemných práv a nároků se budou řídit zásadami poctivých obchodních vztahů.
 • Nájemce složí při převzetí zařízení zálohu, ve výši, kterou stanoví pronajímatel. Zálohu lze stanovit až do výše 50 % jeho pořizovací ceny.

© Pavel Kříž | 2008 | All rights reserved